Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Personeliz.net (Personeliz Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.) (“Personeliz.net”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Bilgilendirmesi

Platforma sunacağınız kişisel ya da kurumsal veriler, başta İş Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, onaylayacağınız üyelik koşullarına istinaden tarafınıza sunmuş olduğumuz üyelik hizmetinin gereğinin yerine getirilmesi ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Durumlar Bilgilendirilmesi

Platforma sunacağınız kişisel ya da kurumsal verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; başta Personeliz Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. olmak üzere doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; yurt içinde faaliyet gösteren sunucularımıza, istihdam amaçlı Personeliz.net üyesi olan işverenlere ve yasal mevzuat zorunlu kıldığı takdirde talep eden bütün resmi kurum ve kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışı kurumlara aktarılabilecektir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Bilgilendirilmesi

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve çerez olarak adlandırılan tanımlama sistemi yolu da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları’na Dair Bilgilendirme

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Personeliz.net’in paylaşılan adresine yazılı olarak veya gizlilik@personeliz.net elektronik posta adresine dijital olarak iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Personeliz.net tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Personeliz.net bu metin üzerinde ilgili kanunlara bağlı olarak çıkacak yönetmeliklere ve sair ikincil mevzuata uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.